Proponowany porządek 9 posiedzenia

SESJE

Serdecznie zapraszamy na 9. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 9 stycznia br. (środa) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 18:00.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzyposiedzeniami Rady.

6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanychpomiędzy posiedzeniami Rady.

7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.

8. Informacja Przewodniczącego Rady – Sprawozdanie z przebiegu imprezy pn. II Jarmark na Osiedlu Witosa.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o stworzenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Sławka do skrzyżowania z ul. Kossutha.

10.Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o stworzenie nowych miejsc parkingowych wzdłuż ul.Witosa na odcinku od skrzyżowania z ul. Sławka do skrzyżowania z ul.Kossutha w miejsce dublującego się chodnika po wschodniej stronie drogi.

11.Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zagospodarowanie Skweru Ofiar Tragedii 1896 r. w Kopalni Kleofas poprzez urządzenie zieleni i wyposażenie w podstawowe elementy małej architektury.

12.Dyskusja ws. ustanowienia nagród: Honorowy Obywatel Dzielnicy i Zasłużony dla Dzielnicy oraz podjęcie stosownych uchwał.

13.Dyskusja ws. organizacji V Spotkania Liderów Osiedla Witosa.

14.Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.

15.Sprawy organizacyjne i porządkowe.

16.Komunikaty i zaproszenia.

17.Wolne wnioski.

18.Zamknięcie posiedzenia