Wnioski złożone do projektu budżetu na 2021 rok

Komunikaty Ogłoszenia

Od WICEPREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 2020 -11- 30

Do:
Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa

Nawiązując do wniosków złożonych do projektu budżetu na 2021 rok uprzejmie informuję, co następuje:

  • Utworzenie połączenia dla ruchu pieszego, rowerowego i lokalnego (samochody osobowe) ulic Dulęby i Grabskiego. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasta w projekcie budżetu Miasta Katowice na 2021 r. nie ujęto zadania obejmującego wykonanie połączenia ul. Grabskiego z ul. Dulęby.
  • Budowa nowego połączenia lub rozbudowa obecnie istniejącego ciągu Kossutha-Wiśniowa wraz z budową infrastruktury rowerowej.
    Wykonanie rozbudowy ulicy Wiśniowej wraz z realizacją infrastruktury rowerowej wiąże się z ingerencją w istniejący wiadukt kolejowy, który nie stanowi własności Miasta Katowice. Działania w zakresie przebudowy omawianego układu drogowego uzależnione są od planów inwestycyjnych PKP PLK S.A. Ze względu na powyższe oraz sytuację finansową Miasta w projekcie budżetu na 2021 r. nie uwzględniono środków dla wnioskowanego zadania.
  • Realizacja opisanego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego układu drogowego w rejonie terenu po byłej KWK Kleofas wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Obroki – Wiśniowa – Pukowca – Kossutha oraz skrzyżowania ulic: Witosa -Obroki w skrzyżowania ❑ ruchu okrężnym. Z uwagi na duży zakres wnioskowanego przedsięwzięcia oraz ograniczone środki finansowe Miasta i konieczność zabezpieczenia finansowania na kontynuację prowadzonych obecnie inwestycji, w projekcie budżetu Miasta Katowice na 2021 nie uwzględniono powyższych zadań.

  • Połączenie pieszo-drogowe ul. Szwana i ul. Rataja. Poprowadzenie połączenia ul. Szwana z ul. Rataja przewidziane jest w ramach zagospodarowania osiedla mieszkaniowego realizowanego przez inwestora prywatnego na terenach dawnej kolei piaskowej. W projekcie budżetu Miasta Katowice na 2021 r. nie ujęto przedmiotowej inwestycji.

  • Utworzenie dedykowanej dzielnicy miejskiej instytucji kultury – budowa dedykowanego Os. Witosa miejskiego domu kultury wraz z urządzeniem parku miejskiego w rejonie ulic Grabskiego i Kwiatkowskiego. W projekcie budżetu Miasta na 2021 r. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „MDK Witosa — budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku” ujęto kontynuację ww. przedsięwzięcia. W roku 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.