Proponowany porządek 7. posiedzenia

Komunikaty SESJE

w dn. 13 listopada 2018 r. (wtorek)
Początek posiedzenia: godz. 19:30

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. pozytywnego zaopiniowania wniosku pn.
  Uzupełnienie Systemu Informacji Osiedlowej na terenie Jednostki Pomocniczej
  nr 8 Osiedle Witosa składanego w ramach naboru wniosków o Inicjatywę
  Lokalną na rok 2019.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. pozytywnego zaopiniowania wniosku pn.
  Nowa Zielona Przystań składanego w ramach naboru wniosków o Inicjatywę
  Lokalną na rok 2019.
 6. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.