Proponowany porządek 10 posiedzenia

SESJE


w dn. 5 lutego 2019 r. (wtorek)

Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia rezygnacji Sekretarza Zarządu Jednostki
  Pomocniczej nr 8.
 6. Wybór Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 na wniosek
  Przewodniczącego Zarządu.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
  pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
  starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady – Sprawozdanie z przebiegu VI Spotkania
  Liderów Osiedla Witosa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. rozdysponowania środków finansowych
  z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do
  dyspozycji Rady w roku 2019 na zadania wskazane przez Radę.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z apelem o złożenie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
  i Autostrad wniosku o zlecenie powtórnego wykonania badań poziomu hałasu
  wzdłuż autostrady w związku ze znacznym ograniczeniem ilości drzew
  w Lesie Kochłowickim po północnej stronie autostrady.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM
  Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w rejonie ulic Henryka
  Szwana i Walerego Sławka.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o uwzględnienie przy rozbudowie systemu
  katowickiego roweru miejskiego wskazanych lokalizacji na terenie Jednostki
  Pomocniczej nr 8.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości iluminacji świąteczno-noworocznej
  w sezonie zimowym 2019-2020.
 16. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 17. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 18. Komunikaty i zaproszenia.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie posiedzenia.