Porządek 3. Posiedzenia

Komunikaty SESJE

Proponowany porządek 3. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 28 sierpnia (wtorek)

Początek posiedzenia: godz. 18:00

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Przyjęcie protokołu nr 2/2018 z 2. posiedzenia Rady w dn. 21.06.2018 r.

5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. przyjęcia zasad związanych z ochroną danych osobowych w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.

7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.

8. Informacja Pełnomocnika Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. powołania Pełnomocnika Rady ds. organizacji imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. powierzenia funkcji Pełnomocnika Rady ds. organizacji imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. skierowania przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu wspólnego apelu do Mieszkańców dzielnicy o udział w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim 2019.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Promocji UM Katowice z wnioskiem o doposażenie Systemu Informacji Osiedlowej w poświęcone patronom tablice przy ul. Henryka Szwana i Skwerze Ofiar Tragedii 1896 r. w Kopalni Kleofas.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta ws. wzmocnienia patroli policji i straży miejskiej w rejonie ul. Witosa (rejon szkół) w godzinach porannych i popołudniowych celem ograniczenia zagrożenia bezpieczeństwa pieszych i użytkowników pojazdów w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu wzdłuż ulicy Witosa.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości stacji roweru miejskiego na terenie dzielnicy.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o zabezpieczenie środków na wykonanie przebudowy ciągu pieszego w rejonie ulicy Bardowskiego, Skweru Danuty Sidzikówny i ulicy Mościckiego poprzez wniesienie przez MZUiM przedmiotowej inwestycji do Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice na rok 2019.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Rady Miasta Katowice z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie przystąpienia do sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Jednostki Pomocniczej nr 8 nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przystąpienia do opracowania przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 8 koncepcji ustanowienia nagrody środowiskowej Zasłużony dla rozwoju Osiedla Witosa.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o regularne przycinanie zieleni a w sezonie zimowym odśnieżanie terenów położonych przy garażach pomiędzy ul. Ossowskiego, ul. Kolońską i drogą zbiorczą przy autostradzie A4.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o polepszenie skomunikowania Osiedla Witosa z dzielnicami: Giszowiec, Janów-Nikiszowiec, Murcki, Osiedle Paderewskiego- Muchowiec, Osiedle Tysiąclecia, Załęże poprzez pilotażowe uruchomienie linii autobusowej relacji Osiedle Tysiąclecia Pętla – Osiedle Witosa – Osiedle Paderewskiego Trzy Stawy – Muchowiec Pętla z pominięciem wjazdu do centrum Katowic.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2019.

22. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.

23. Sprawy organizacyjne i porządkowe.

24. Komunikaty i zaproszenia.

25. Wolne wnioski.

26. Zamknięcie posiedzenia.