Porządek 21. posiedzenia

SESJE


Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa zaprasza w dniu. 4 lutego 2020 r. (wtorek) na posiedzenie. Początek posiedzenia: godz. 19:00

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Przewodniczącego Zarządu –Tryb prac nad opracowaniem
  projektu dokumentu pn. Strategia rozwoju Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa na lata 2021-2030.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o zmianę trasy i sposobu kursowania linii autobusowej nr 900.
 11. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 12. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 13. Komunikaty i zaproszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.