Porządek 2.Posiedzenia

Komunikaty SESJE

Proponowany porządek 2. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 21 czerwca (czwartek)

Początek posiedzenia: godz. 18:00

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.
3. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Przyjęcie protokołu nr 1/2018 z 1. posiedzenia Rady w dn. 13.06.2018 r.
6. Wysłuchanie Przemówienia Przewodniczącego Rady w związku z rozpoczęciem prac Rady w kadencji 2018-2022.
7. Wysłuchanie Przemówienia Przewodniczącego Zarządu w związku z rozpoczęciem prac Rady w kadencji 2018-2022.
8. Informacja Przewodniczącego Rady – Omówienie spraw organizacyjnych i porządkowych dot. trybu i sposobu prac organów Jednostki.
9. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
10. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych po zakończeniu kadencji 2014-2018 Rady do dn. 13 czerwca br. włącznie.
11. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
12. Informacja Pełnomocnika Rady kadencji 2014-2018 ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie od 24 marca do 21 czerwca 2018 r.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia Zasad i trybu zgłaszania poprawek do protokołu z posiedzenia Rady.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. powołania Pełnomocnika Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. powierzenia funkcji Pełnomocnika Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. powołania Pełnomocnika Rady ds. organizacji imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. powierzenia funkcji Pełnomocnika Rady ds. organizacji imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i uroczystości środowiskowych.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. sposobu i trybu przeprowadzenia kwerendy dokumentów i zasobów gromadzonych w siedzibie organów Jednostki.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Informatyki UM Katowice z wnioskiem o przejęcie przez Miasto strony www Rady Jednostki Pomocniczej nr 8.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. sposobu i trybu publikacji w sieci Internet dokumentacji z posiedzeń Rady oraz dokumentacji z prac organów Jednostki.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. rejestracji dźwięku i obrazu z posiedzeń Rady.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. prowadzenia strumieniowej transmisji online posiedzeń Rady.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. kontynuacji przez Radę działania pn. Spotkania Liderów Osiedla Witosa.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. objęcia patronatem Rady organizowanej przez Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi imprezy pn. II Między-przedszkolny Turniej w Dwa Ognie „Piłka Parzy”.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania wniosku Wydziału Promocji UM Katowice dot. przejęcia przez Jednostkę Pomocniczą na stan 20 tablic informacyjnych o patronach ulic i placów osiedla zrealizowanych w ramach wniosku o inicjatywę lokalną pn. System Informacji Osiedlowej.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. ponownego wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o utworzenie przystanku autobusowego „Katowice Załęże Stacja Kolejowa”.
27. Dyskusja ws. propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2019.
28. Dyskusja ws. poparcia petycji Mieszkańców Osiedla Witosa dot. przebudowy schodów przy wiadukcie autostrady A-4 oraz utworzenia nowego przystanku autobusowego.
29. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
30. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
31. Komunikaty i zaproszenia.
32. Wolne wnioski.
33. Zamknięcie posiedzenia.