Odpowiedź na wnioski do projektu budżetu miasta na 2020r

Komunikaty Ogłoszenia Tablica

Otrzymaliśmy informację nawiązującą do wniosków złożonych do projektu budżetu na 2020 rok.
Informujemy, co następuje:
  1. Utworzenie połączenia dla ruchu pieszego, rowerowego i lokalnego (samochody osobowe) ulic Dulęby i Grabskiego


Z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasta oraz konieczność kontynuacji prowadzonych obecnie zadań inwestycyjnych, w projekcie budżetu Miasta Katowice na 2020 r.

nie ujęto zadania obejmującego wykonanie połączenia ul. Grabskiego z ul. Dulęby.

2. Budowa nowego połączenia lub rozbudowa obecnie istniejącego ciągu Kossutha-Wiśniowa wraz z budową infrastruktury rowerowej


Możliwość wytyczenia drogi rowerowej bądź wprowadzenia innych rozwiązań dla poprowadzenia ruchu rowerowego w ciągu ul. Wiśniowej analizowana była w ramach prac projektowych trasy rowerowej nr 103. Przeprowadzone na tym etapie analizy wykazały brak możliwości poszerzenia chodnika w przedmiotowej ulicy dla utworzenia ciągu pieszo-rowerowego, zapewniającego bezpieczną komunikacje pieszym i rowerzystom oraz spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morski z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie bez ingerencji w istniejący wiadukt kolejowy. Przedmiotowy obiekt inżynieryjny nie stanowi własności Miasta Katowice. Działania Miasta w zakresie przebudowy omawianego układu drogowego uzależnione są od planów inwestycyjnych PKP PLK S.A. Z uwagi na powyższe oraz uwzględniając możliwości finansowe, w projekcie budżetu Miasta na 2020 r.

nie uwzględniono środków dla wnioskowanego zadania.

3. Przebudowa skrzyżowania ulic Obroki/Wiśniowa/Pukowca/Kossutha w rondo .
Przebudowa skrzyżowania ulic Witosa/Obroki w rondo


Miasto widzi potrzebę przebudowy wnioskowanej infrastruktury, niemniej jednak z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz konieczność kontynuacji rozpoczętych zadań inwestycyjnych w projekcie budżetu na 2020 r.

nie ujęto powyższych zadań.


4. Połączenie pieszo-drogowe ul. Szwana i ul. Rataja


Na obszarze położonym pomiędzy ul. Szwana oraz ul. Rataja planowana jest prywatna inwestycja obejmująca m.in. budowę budynków wielorodzinnych wraz z miejscami parkingowymi oraz drogami dojazdowymi. Projektowane zagospodarowanie omawianego terenu uwzględnia możliwość realizacji w przyszłości połączenia ul. Szwana z ul. Rataja. Ze względu na ograniczone środki finansowe w projekcie budżetu Miasta Katowice na 2020 r.

nie ujęto wnioskowanego przedsięwzięcia.

5. Pozyskanie terenu oraz budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie byłej hali sportowej przy ul. Obroki 43


Miasto zwróciło się do Spółki Restrukturyzacji Kopalń z prośbą o informację w zakresie możliwości przekazania do zasobu miejskiego przedmiotowej nieruchomości, w formie darowizny w trybie art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. W odpowiedzi Spotka odmówiła przekazania terenu w uzasadnieniu informując, że nieruchomość posiada charakter komercyjny i planowana jest do sprzedaży w trybie przetargu publicznego.
Z uwagi na powyższe, a także ograniczone środki finansowe Miasta oraz konieczność kontynuacji prowadzonych obecnie zadań inwestycyjnych,

w projekcie budżetu Miasta Katowice na 2020 r. nie ujęto przedmiotowego zadania.


6. Budowa połączenia pieszego i rowerowego dzielnicy z kąpieliskiem Bugla i śródmieściem Katowic


W ramach zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa” prowadzone są aktualnie działania związane przede wszystkim z realizacją odcinków dróg rowerowych ujętych w „Podstawowej sieci infrastruktury rowerowej w Katowicach”. Założenia ww. sieci, tworzone przy współudziale środowisk rowerowych, nie uwzględniają wykonania połączenia rowerowego osiedla Witosa z kąpieliskiem Bugla. Natomiast komunikacja rowerowa dzielnicy z obszarem śródmieścia zapewniona jest poprzez wykonaną w ostatnich latach infrastruktury w ul. Rataja, Kolońskiej, Pukowca, Bocheńskiego, Brackiej i Chorzowskiej. Z uwagi na sytuację finansową Miasta oraz konieczność kontynuacji już rozpoczętych przedsięwzięć w ramach zadania „Katowicka Infrastruktura Rowerowa”, w projekcie budżetu Miasta Katowice na 2020 r.

nie uwzględniono środków na wykonanie wnioskowanych, nowych połączeń rowerowych.

7. Utworzenie dedykowanej dzielnicy miejskiej instytucji kultury

Miasto dostrzega potrzebę rozszerzenia usług w zakresie kultury w tej części miasta. W związku z powyższym, zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu miasta na 2020 r.

W latach 2020 – 2021 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej.

Mariusz Skiba – Wiceprezydent Miasta Katowice