Naprawa Basenu w SP 33

Komunikaty

DOTYCZY INTERPELACJI W SPRAWIE NAPRAWY BASENU PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 33 IM. STANISŁAWA LIGONIA NA OSIEDLU WITOSA W
KATOWICACH ES.0003.1.3.2021.ML [ePUAP] INTERPELACJA nr 209/2021 ws. remontu basenu na Osiedlu Witosa

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Krzysztofa Kraus nr 209/2021 z 26 stycznia 2021 r. w sprawie naprawy niecki basenu przy Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia na Osiedlu Witosa w Katowicach uprzejmie informuję, że:

1) przeprowadzone w ostatnim czasie naprawy basenu miały na celu usuniecie przecieków poza niecką basenową i dotyczyły głównie przyłączy instalacji basenowej. Przeprowadzono również remont „plaży”
przybasenowej. Powyższe prace były skuteczne i przyniosły oczekiwany efekt. Niestety przy próbieponownego napełnienia basenu wodą przecieki pojawiły się w innych miejscach, co spowodowało wstrzymanie użytkowania basenu. Tak więc przeprowadzone wcześniej działania remontowe nie były bezpośrednio związane z obecnie powstała sytuacją.

2) w wypadku powstania możliwości finansowych pozwalających na przeprowadzenie naprawy niecki basenu, plan szkoły zostanie niezwłocznie zwiększony (wg ostatniej szacunkowej wyceny, koszt remontu przy użyciu nowej folii basenowej wyniesie ok. 492.000 zł).

Wniosek dot. zwiększenia planu został złożony przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia do weryfikacji. Planuje się złożenie stosownego wniosku na sesję Rady Miasta Katowice 25 marca br., w związku z powyższym przewidywany harmonogram prac będzie wyglądał następująco:
a) zatwierdzenie decyzji o przyznaniu dodatkowych środków finansowych – do 5 kwietnia 2021 r.,
b) rozpoczęcie postępowania przetargowego, podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą prac – do 8 maja
2021 r.,
c) wykonanie prac remontowych – od podpisania umowy do 31 lipca 2021 r.,
d) odbiory techniczne, dopuszczenie do użytkowania – do 31 sierpnia 2021 r. Na prawidłową realizację ww. harmonogramu mają wpływ czynniki zewnętrze, które są niezależne od władz miasta i dyrektora szkoły.

3) po zakończeniu remontu basenu i oddaniu go do użytkowania uczniom szkoły, niezwłocznie rozpoczną się zajęcia na basenie. Dotyczy to również osób zrzeszonych w klubach sportowych. Pragnę zaznaczyć, że decyzję o wynajmowaniu pomieszczeń w szkole podejmuje dyrektor jednostki oświatowej z zastrzeżeniem, ze powyższe nie utrudni realizacji zadań statutowych szkoły.

4) w okresie obostrzeń związanych z COVID 19, licencjonowani zawodnicy klubów sportowych, trenujący dotychczas na basenie Szkoły Podstawowej nr 33, korzystają z basenu w Szkole Podstawowa Nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach.

Pełna treść odpowiedzi na podstawie bip.katowice.eu na naszej stronie w zakładce interpelacje radnych