30. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8

Komunikaty SESJE

Działając na podstawie art. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa

30. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 30 listopada br. (poniedziałek) o godz. 20:00, z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

Udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.

2. Powołanie sekretarza posiedzenia.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.

5. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.

6. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 163/2020 ws. wyrażenia opinii Rady do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ograniczenia godzin sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Katowice.

8. Zamknięcie posiedzenia.