29. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8

Komunikaty

Szanowni Państwo
Działając na podstawie art. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa  29. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 12 listopada br. (czwartek), z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

Początek posiedzenia: godz. 20:00

Udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.

Poniżej proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 9/2020 z 28. posiedzenia Rady w dn. 06.10.2020 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 158/2020 ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Ciekawi ludzie są wśród nas – spotkania autorskie, podróżnicze i prozdrowotne złożonego przez p. B___ W___.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 159/2020 ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Książka to podstawa – Zakup nowości książkowych i audiobooków dla MBP w Katowicach Filii nr 12 złożonego przez p. B___ W___.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 160/2020 ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Dziś aktywny przedszkolak – jutro odpowiedzialny dorosły złożonego przez p. A___ S___.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 161/2020 ws. zaopiniowania wniosku o Inicjatywę Lokalną pn. Zajęcia sportoworekreacyjne z elementami boksu i fitness dla całych rodzin z złożonego przez p. P___ P___.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 162/2020 ws. przyjęcia na wniosek Wydziału Architektury i Budownictwa UM Katowice uwag Rady w związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej: BUDOWA
  BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z DWUPOZIOMOWYM GARAŻEM PODZIEMNYM, Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ (WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DOJŚCIA, DOJAZDY, MIEJSCA
  POSTOJOWE) I TECHNICZNĄ, MURAMI OPOROWYMI ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY UL. KOLOŃSKIEJ W KATOWICACH w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2020 r., poz. 219 ze zmianami).
 13. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 14. Sprawy organizacyjne i porządkowe
 15. Komunikaty i zaproszenia.