24. posiedzenie

Komunikaty

informujemy, że 24. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa odbędzie się w dn. 11 maja br. (poniedziałek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii informujemy, że udział w posiedzeniu Radnych Rady Miasta oraz Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook

Sala posiedzeń zostanie przygotowana tak, by umożliwić bezpieczny udział w posiedzeniu z zachowaniem odpowiedniego dystansu od innych osób.

Państwo Radni Rady Jednostki Pomocniczej nr 8, którzy nie będą mogli wziąć udziału w posiedzeniu w miejscu, otrzymają przed posiedzeniem link do połączenia elektronicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia uwag Rady Jednostki
  Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr 131/2020 Rady
  Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 04.02.2020 r. w sprawie:
  rozdysponowania środków finansowych z Budżetu Miasta Katowice w wysokości 10 000 PLN zabezpieczonych do dyspozycji Rady w roku 2020 na zadania wskazane przez Radę.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zaprzestania przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Katowice pozyskiwania surowca drzewnego w sąsiedztwie terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz ograniczenia przez
  Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad uciążliwości dla Mieszkańców Osiedla Witosa związanych z eksploatacją wiaduktu nad zjazdem z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie terenów mieszkalnych położonych na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wprowadzenie ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Obroki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o zdemontowanie nieużytkowanego wyniesionego przejścia przez nieistniejący nasyp kolejowy położony pomiędzy ul. Grabskiego i Dulęby.
 14. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 15. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 16. Komunikaty i zaproszenia.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie posiedzenia.