34. posiedzenie – 4 Maja 2021

Komunikaty Ogłoszenia SESJE Tablica

Na podstawie art. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr
8 Osiedle Witosa zwołuję 34. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej
nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 04 maja br. (wtorek)
w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul.
Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP
stanem epidemii informuję, że udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy
będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady
Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 6/2021 z 33. posiedzenia Rady w dn. 20.04.2021 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania wniosku lokalizacji zakazu zatrzymywania się na ul. Bardowskiego.
 9. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 10. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 11. Komunikaty i zaproszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.